แบบทดสอบ เรื่องการถามและตอบให้มีประสิทธิผล

[-HoMe-] [-Thai M.5-] [-Thai M.5_2-] [-PorTFoRiO-] [-WeBBoArD-] [-WeBMaSTeR-]แบบทดสอบ

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.การถามเป็นองค์ประกอบของหัวใจนักปราชญ์ในข้อใด

ก. ข้อ 1                                   ข. ข้อ 2

ค. ข้อ 3                                   ง. ข้อ 4

2.ข้อใดเป็นคำถามที่แสดงอัธยาศัยไมตรี ไม่หวังคำตอบอย่างจริงจัง

ก.ไปไหนมา                         ข. เธอทำอะไรอยู่

ค.ใครอยู่บ้าน                        ง. ส่งการบ้านแล้วหรือยัง

3.การถามเมื่อฟังคำบรรยายแล้วจัดเป็นคำถามประเภทใด

                ก. ถามเพื่อรู้ข้อเท็จจริง                                          

                ข. ถามเพื่อตรวจสอบว่ารู้ข้อเท็จจริงหรือไม่

                ค. ถามเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี

                ง. ถามเพื่อแสดงความสนใจ

4.การถามตอบระหว่างพระภิกษุ 2-3 รูป ในการเทศน์ ปัจฉา วิสัชนา เป็นการถามในจุดประสงค์ใด

                ก. เพื่อรู้ข้อเท็จจริง

                ข.เพื่อเป็นกลวิธีในการให้ความรู้ ความคิด

                ค. เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี

                ง. เพื่อแสดงความสนใจ

5.ข้อใดเป็นการอธิบายความหมายของการถามได้ถูกต้องที่สุด

                ก. การส่งสารให้ผู้รับสารบอกข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น

                ข. การส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่

                ค. การส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารแสดงเหตุผลตามข้อเท็จจริง

                ง. การส่งสารเพื่อให้ผู้รับสารตอบข้อความให้กระชับชัดเจน

6.ข้อใดเป็นการอธิบายการตอบให้ถูกต้องที่สุด

                ก. การแสดงเหตุผล

                ข. การส่งสารเพื่อตอบสนองหลังจากที่ได้รับทราบคำถามแล้ว

                ค. การจัดลำดับเนื้อหาให้เป็นขั้นตอนง่ายต่อการฟัง

                ง. การแสดงเหตุผลที่ประกอบด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน

7.คำถาม "กินข้าวหรือยัง" "กลับแล้วหรือ" เป็นคำถามตามจุดประสงค์ใด

                ก. เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริง

                ข. เป็นกลวิธีให้ความรู้และข้อคิด

                ค. เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี

                ง. เพื่อแสดงความสนใจ

8.ข้อควรคำนึงในการถามคือข้อใดถูกต้องที่สุด

                ก. มารยาท บุคคล สาระ

                ข. มารยาท บุคคล ภาษา

                ค. มารยาท กาลเทศะ ภาษา

                ง. มารยาท บุคคล กาลเทศะ สาระ ภาษา

9.วิธีตอบคำถามที่ดีที่สุดควรเป็นข้อใด

                ก. ตอบให้ตรงคำถาม ตอบให้แจ่มชัด ตอบให้เหมาะกาลเทศะ

                ข. ตอบให้ตรงคำถาม ตอบให้แจ่มชัด ตอบให้ถูกใจผู้ฟัง

                ค. ตอบให้ตรงคำถาม ตอบให้แจ่มชัด ตอบให้ครบถ้วน

                ง. ตอบให้ตรงคำถาม ตอบให้แจ่มชัด ตอบให้เหมาะกับบุคคล

10.คำตอบข้อใดเป็นการถามข้อเท็จจริง

                ก. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง

                ข. ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนนักเรียนควรใช้เวลาว่างอย่างไร

                ค. จงเปรียบเทียบภูมิอากาศของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

                ง. ทำอย่างไรจึงจะเรียนภาษาต่างประเทศให้ใช้การได้จริง เฉลย

1. ก.     2. ก.     3. ง.     4. ข.     5. ก.

6. ข.     7. ค.     8. ง.     9. ค.     10. ก.


แบบฝึกหัดทดสอบ

1.ต่อไปนี้คำใดเป็นคำแผลงโดยอาศัยหลักภาษาเขมร

                ก. นุช                     ข.เคราะห์                     ค.เศียร                     ง.มหึมา                          จ.ชำนาญ

2.คำต่อไปนี้คำในข้อใดเป็นคำแผลง

                ก.ผนวก                 ข.ผจญ                           ค.โศลก                    ง.เฉลา                           จ.ถกล

3.ต่อไปนี้คำใด เป็นคำแผลงตามวิธีเขมร

                ก.กฤษฎา               ข.ระบัด                          ค.ขนาน                  ง.ชำแรก                       จ.ข้อ ข,ค และง

4.ต่อไปนี้คำใด เรียกว่าคำแผลง

                ก.จำเนียร               ข.บริบวรณ์                     ค.อาธรรม์               ง.ดังวาย                       จ.ข้อ ก,ข,ค และง

5.ต่อไปนี้คำใด เป็นคำแผลงตามวิธีเขมร

                ก.จำนน                 ข.จำนรรจ์                        ค.จำนวน             ง.ข้อ ก และข้อ ข          จ.ข้อ ก, ขและ ค

6.ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คำแผลง

                ก.ดำเกิง                 ข.ดำรู                                ค.ดำกล                   ง.ดำริ                          จ.ดำรึ

7.ต่อไปนี้คำใดเป็นคำแผลงสระ

                ก.ขนด                    ข.คำรบ                             ค.คำรน                    ง.ไพบูลย์  จ.อเนก

8.ข้อใดเป็นคำแผลงพยัญชนะ

                ก.โอสาน เป็น อวสาน                        ข.กระดึง เป็น กระดิ่ง

                ค.เฉพาะ เป็น จำเพาะ                         ง.สรเสริญ เป็น สรรเสริญ

                จ.ทุ่ง เป็น ท่ง

9.ข้อใดเป็นคำแผลงทั้งสระและพยัญชนะในคำเดียวกัน

                ก.รำไพ                  ข.คำแหง               ค.คำรบ                  ง.เมาฬ                   จ.ถลก

10.ข้อใดมีคำแผลงสระทั้งสองคำ

                ก.ศึกษา  ศัพท์                       ข.สุคันธ์  สุขุม                      ค.เมาฬ   ไพฑูรย์

                ง.เกียรติ  เกียจ                       จ.โสภาคย์  โสโครก


 


เฉลย

1.จ      2.ก.     3.จ      4.จ.     5.จ.

6.จ.     7.ง.     8.ค.     9.ก.     10 .ค.