ภาษาไทย ม.5 [ 2 ]

[-HoMe-] [-Thai M.5-] [-Thai M.5_2-] [-PorTFoRiO-] [-WeBBoArD-] [-WeBMaSTeR-]

ข้อมูลเรื่องต่างๆที่ควรทราบใน ม.5 และข้อสอบ [ 2 ]

           ลักษณะของภาษา ธรรมชาติของภาษา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา ระบบเสียงภาษาไทย คำและการสร้างคำในภาษาไทย การเรียงคำเข้าเป็นประโยค
         ภาษาบาลีในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

ฟื้นความหลัง

        จุดประสงค์ของการถามและตอบ ข้อควรคำนึงในการถาม วิธีตั้งคำถามข้อคำนึงในการตอบ วิธีตอบ คำแผลงชนิดต่างๆ ที่มาของคำแผลง  หลักการแผลงคำในภาษาไทย วิเคราะห์ประโยชน์ของคำแผลง  คำแผลงในร้อยแก้ว

        ประเภทของการพูดต่อประชุมชน  ความมุ่งหมาย  โอกาสการเตรียมตัวพูดต่อประชุมชน  สัมฤทธิผลของการพูดการวิเคราะห์และประเมินค่าพฤติกรรมการพูดต่อประชุมชน

         การวิเคราะห์กลุ่มคำ ความแตกต่างระหว่างคำประสมกับนามวลี     วลีกับประโยค

        วิธีจดบันทึก หลักสำคัญของการจดบันทึก วิธีจดบันทึกจากการฟัง  วิธีจดบันทึกจากการอ่าน  วิธีจดบันทึกจากประสบการณ์ตรง ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเพิ่มคำในภาษาไทย